چگونه زندگی زناشویی خود را در مدتی کوتاه نابود کنیم؟!!!!

۱- سرسختانه و همواره خود را حق به جانب بدانید ۲- هیچ گاه عذرخواهی نکنید، حتی زمانی كه به خودتان هم ثابت میشود كه اشتباهی از شما سر زده است. قوی باشید. ۳- خطاهای شریك زندگیتان را بدون چشم پوشی و بی‌رحمانه، حتی در حضور دیگران بازگو کنید. ۴-  هیچوقت به نیازهای انسانی او اهمیت …

چگونه زندگی زناشویی خود را در مدتی کوتاه نابود کنیم؟!!!! ادامه »